นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ ภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงาน ProPak Asia 2022 กล่าวว่า “สถานการณ์โควิด-19 เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าความผันผวนด้านแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเป็น ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการผลิตในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการพึ่งพาแรงงานในสายการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่ไม่น้อย

หรือแม้แต่แรงงานที่เป็นคนไทยเองก็ตาม ต่างประสบกับปัญหาจากการระบาดของเชื้อโรค ทำให้ไม่สามารถรวมตัวเพื่อทำการผลิตในพื้นที่เดียวกันได้ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการผลิตที่จะเข้ามทดแทนการใช้กำลังคนเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งจากในไทยและต่างประเทศ ที่จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการลดการพึ่งพาแรงงาน หรือบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามความจำเป็น และว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคนั้นเกิดจากการได้รับผลกระทบในภาวะโควิด 19 ที่เกิดขึ้นทำให้วิถีการจับจ่ายใช้สอยเปลี่ยนแปลง ความต้องการสินค้าและบริการนั้นคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยเป็นหลัก ปัจจัยสำคัญทั้งแรงงาน และพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นจึงให้การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดความเสียหายในการผลิต และยังสามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิต ลดการสัมผัสปนเปื้อน ที่ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งได้อีกด้วย”